Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást všeobecných obchodních podmínek (dále jen "reklamační řád") a upravuje vztahy mezi zákazníky jako kupujícími a provozovatelem internetového obchodu www.lignusfm.cz - společností Lignus FM s.r.o., se sídlem Pražmo 166, 739 04 Pražmo, IČO: 25882244, společnost zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24426, jako prodávajícím (dále jen "LFM") při reklamaci zboží (dále jen "Výrobku").

I. Faktura, záruční list

 1. LFM vystavuje ke každému zakoupenému Výrobku automaticky nákupní doklad (faktura) a vyplňuje a registruje záruční list. Na záručním listu jsou uvedeny veškeré údaje potřebné pro uplatnění záruky, tj. název Výrobku, výrobní číslo datum prodeje a délka záruky.

II. Záruční doba

 1. Záruční doba začíná běžet od doby převzetí Výrobku a činí u zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, 24 měsíců, u podnikatelů a právnických osob je smluvně záruční doba stanovena výrobcem Výrobku na 12 měsíců.
 2. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace Výrobku v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou Výrobku za nový, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace, další případná reklamace vyměněného Výrobku považována za první reklamaci Výrobku. Doba trvání reklamace počne plynout od následujícího dne po přijetí Výrobku k reklamaci a končí vyřízením reklamace. Doba od vyřízení reklamace do doby převzetí Výrobku zákazníkem se nezapočítává do doby trvání záruční doby.
 3. Záruční podmínky pdf.

III. Reklamační řízení

 1. Zákazník je povinen zajistit prohlídku Výrobku bezprostředně po jeho dodání. Vyskytují-li se na Výrobku vady, je zákazník povinen tyto vady oznámit LFM bez zbytečného odkladu.
 2. Zákazník je oprávněn uplatnit záruku výlučně u Výrobku, které vykazuje vady, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u LFM jako prodávajícího. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení nákupního dokladu a záručního listu. Je-li na výrobku uvedeno výrobní číslo, musí toto číslo souhlasit s číslem na záručním listu.
 3. LFM nezahájí reklamační řízení, pokud budou porušeny ochranné pečetě Výrobku, informativní nálepky, sériová čísla atd. U Výrobku, které zákazník zakoupil za nižší cenu, se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 4. Zákazník, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je oprávněn uplatnit reklamaci v nejbližší prodejně LFM nebo přímo u nejbližšího autorizovaného servisního střediska. Zákazník, který je podnikatelem, nebo zákazník, který obdržel Výrobek se slevou, je povinen uplatnit reklamaci přímo u autorizovaného servisu.
 5. Zákazník je oprávněn vadný Výrobek LFM zaslat k reklamaci na vlastní náklady. Zásilka musí být označena viditelně "REKLAMACE" a obsahovat reklamovaný Výrobek (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu a originál záručního listu, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, tel. číslo.). Náklady na doručení Výrobku zpět k zákazníkovi po vyřízení reklamace hradí LFM. LFM neodpovídá za škody způsobené při přepravě Výrobku.
 6. Výrobek předaný zákazníkem k reklamaci bude testován pouze na závadu písemně uvedenou v popisu závady. Zjistí-li LFM, že příčinou problémů není reklamovaná vada Výrobku, ale vada uvedená v čl. IV reklamačního řádu, je LFM oprávněn vyúčtovat zákazníkovi účelně vynaložené náklady spojené se zjištěním tohoto stavu a uvedením Výrobku do funkčního stavu.
 7. Zjistí-li LFM, že vada je odstranitelná, bude vada odstraněna. V případě neodstranitelné vady bude vadný díl vyměněn za nový. Vyžaduje li to povaha vady, je LFM oprávněn vyměnit zákazníkovi vadný Výrobek za Výrobek se stejnými užitnými vlastnostmi od stejného výrobce. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, lze se dohodnout na přiměřené slevě z ceny Výrobku. V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností bude zákazníkovi vystaven dobropis. Táž práva přísluší kupujícímu, jde li sice o vady odstranitelné, ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
 8. Veškeré reklamace Výrobku jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace.
 9. O vyřízení reklamace LFM informuje zákazníka buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Byl-li Výrobek zaslán LFM poštou nebo přepravní službou, bude po ukončení reklamace automaticky zaslán na adresu zákazníka. V případě, že zákazník výrobek doručil do opravy osobně, je povinen (pokud není dohodnuto předem jinak) si i osobně opravený výrobek z opravy vyzvednout. Doba od oznámení vyřízení reklamace do doby převzetí Výrobku zákazníkem se nezapočítává do doby trvání záruky. Zákazník je povinen vyzvednout si Výrobek nejpozději do jednoho měsíce od vyrozumění o vyřízení reklamace. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění ve výši 10,-Kč/den. Nevyzvedne-li si zákazník Výrobek ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen si jej vyzvednout, má LFM právo Výrobek prodat.

IV. Případy, kdy LFM nenese odpovědnost za vady

Záruka (včetně smluvní záruky) se nevztahuje na:

 1. Opotřebení způsobené užíváním Výrobku (zejména opotřebení žacího nože, svorníku nože, zapalovací svíčky, vložky vzduchového filtru motoru, startovací šňůry, klínového řemenu pohonu, strunové hlavy, žacích nástrojů, řezných částí benzínových a elektrických řetězových pil, odstředivé spojky apod.) nebo poškození Výrobku (včetně poškození způsobeného: při nesprávném uvedení Výrobku do provozu, při neodborné instalaci Výrobku, při úpravě Výrobku nebo při užívání či údržbě Výrobku v rozporu s Návodem k používání, vynecháním anebo opožděným provedením předepsané revize, záruční prohlídky nebo servisního úkonu, v důsledku neodborné či chybné demontáže, seřízení anebo montáže, při užívání nebo údržbě Výrobku v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s příslušnými technickými či jinými normami anebo - není-li stanoveno jinak - s obvyklým způsobem užívání nebo údržby Výrobku apod.).
 2. Vady Výrobku v případě, kdy zákazník neprokáže oprávněnost, platnost nebo včasnost reklamace (např. vzhledem k rozporu mezi údaji v Záručním listu a na Výrobku, k chybějícím či neoprávněně pozměněným údajům v Záručním listu, chybějícímu, nečitelnému anebo pozměněnému výrobnímu číslu Výrobku atd.).
 3. Poškození Výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných vnějších jevů (jako je např. bouřka, požár, přepětí anebo výpadky v síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu nebo cizích předmětů do Výrobku aj.).
 4. Mechanické poškození Výrobku (např. pádem, zlomením, nárazem, najetím na překážku, přetržením nebo jiným poškozením přívodního kabelu, konektoru či jiné části Výrobku aj.).
 5. Poškození způsobené použitím nevhodné náplně (včetně nevhodného nebo znečištěného paliva či maziva) anebo nevhodnými provozními podmínkami.
 6. Poruchy, projevy a jiné nedostatky způsobené nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod.
 7. Úkony potřebné v rámci údržby, čištění, revize, seřízení nebo kontroly parametrů Výrobku (ledaže by v Záručním listu, v ZP nebo v Návodu k používání bylo výslovně uvedeno jinak).
 8. Nedostatky jakosti nebo užitné vlastnosti (které nejsou vadou Výrobku), včetně parametrů neuvedených výrobcem v technické dokumentaci Výrobku.
 9. Poškození, úpravu nebo jiný zásah do Výrobku, provedený k tomu neoprávněnou či neautorizovanou osobou (včetně poškození plomb, pečetí, šroubů, nýtů aj.).
 10. Výrobek použitý k závodním, soutěžním nebo jiným extrémním účelům nad rámec jeho obvyklého užívání či zatížení.
 11. Náhradní díly a součástky, použité při jakékoli opravě nebo úpravě Výrobku, které nebyly schváleny výrobcem Výrobku.

V. Závěrečné ustanovení

 1. Uplatnění odpovědnosti za vady se v případech neupravených tímto reklamačním řádem řídí u zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, v ostatních případech zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.
 2. Případné spory mezi Lignus FM s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce www.coi.cz, či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ADR platformy https://www.coi.cz/informace-o-adr. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme Kupujícímu nejdříve se obrátit na Lignus FM s.r.o., pro vyřešení nastalé situace.